ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski paszport wolontariusza

Dąbrowski paszport wolontariuszaCelem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz wyłonienie młodych, aktywnych wolontariuszy

 

 

 

Czytaj więcej...

Regulamin odbywania praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 23 grudnia 2010 r., poz. 1626 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 28lutego 2019 r., poz. 391).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia22 lutego 2019 w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  ( Dz. U. z 26 lutego 2019 poz. 373).
 4. Statut Technikum Nr 4
 5. Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

 

 §1.  Postanowienia ogólne

 1. Praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
 2. Wiedzę i umiejętności, kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych oraz ich wymiar godzin określa program nauczania danego zawodu.
 3. Za organizację i nadzór nad praktyczną nauką zawodu prowadzoną w formie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu odbywania tych zajęć opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy.
 4. Dobowy wymiar godzin uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin,
  a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.
 5. Praktyczna nauka zawodu prowadzona w formie praktyk zawodowych może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów poniżej 18 lat nie mogą wypadać w porze nocnej.
 6. Praktyczna nauka zawodu prowadzona w formie praktyk zawodowych może być realizowana w trakcie całego roku szkolnego.
 7. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu realizowanej poza szkołą, uczeń podlega przepisom regulaminowym szkoły oraz przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę.

 

§ 2.  Cel praktycznej nauki zawodu

 1. Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy - zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach
 2. Ponadto celem praktycznej nauki zawodu jest:
  1. doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym współdziałania w zespole,
  2. kształcenie odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy i powierzone mienie.
 3. Szczegółowe cele kształcenia określają poszczególne programy nauczania dla danego zawodu.

 

§ 3.  Miejsce i termin odbywania praktycznej nauki zawodu

 1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych uczniów technikum
  i branżowej szkoły jest umowa zawarta między Zespołem Szkół Technicznych a zakładem
 2. Praktyka zawodowa oraz zajęcia praktyczne są organizowane przez Zespół Szkół Technicznych w terminach zgodnych z organizacją pracy szkoły na dany rok szkolny, ustaloną przez dyrektora szkoły.
 3. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu nauczania oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 4. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych przez zakład pracy, szkoła nie ma obowiązku zapewnienia innej placówki szkoleniowej.

 

§ 4.  Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki zawodowej i zajęć praktycznych poprzez:
  1. zapoznanie się z informacjami przekazywanymi przez kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
  3. zapoznanie się z programem praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
  4. pobranie, od kierownika szkolenia praktycznego lub ze strony internetowej szkoły, dzienniczka praktyk, a w przypadku praktyki zawodowej również karty oceny oraz karty sprawozdania z praktyki zawodowej.
 2. Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych, przez co rozumie się:
  1. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,
  2. właściwą postawę i kulturę osobistą,
  3. odpowiedni ubiór,
  4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
  5. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia,
  6. przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,
  7. wykonywanie zadań przydzielonych przez opiekuna zgodnie z programem praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych,
  8. aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej i zajęciach praktycznych poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,
  9. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk oraz przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk, celem dokonania kontroli poprawności odbywania praktyki,
  10. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk
  11. przekazanie w terminie do 7 dni od zakończenia praktyki zawodowej, uzupełnionego dzienniczka praktyk kierownikowi szkolenia praktycznego, celem wystawienia przez niego oceny.
 3. Nieobecność na zajęciach winna być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
  1. zwolnienie lekarskie,
  2. informacja o nieobecności przekazana do zakładu pracy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
  3. informacja o nieobecności przekazana do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę.
 4. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach powinna być odpracowana w terminie uzgodnionym z pracodawcą i kierownikiem szkolenia praktycznego. Niewywiązanie z niniejszego punktu regulaminu może skutkować barakiem zaliczenia praktyki zawodowej lub obniżeniem oceny.
 5. Nieobecność usprawiedliwiona przekraczająca 3 dni powinna być odpracowana w terminie
  i wymiarze uzgodnionym z pracodawcą i kierownikiem szkolenia praktycznego. Niewywiązanie się z niniejszego punktu regulaminu może skutkować barakiem zaliczenia praktyki zawodowej lub obniżeniem oceny.

 

 § 5. Prawa ucznia

 1. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu uczeń ma prawo do:
  1. zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
  2. zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
  3. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk lub programu nauczania zajęć praktycznych,
  4. zapoznania się z kryteriami oceniania,
  5. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków lub czasu trwania praktyki,
  6. zapoznania się z sankcjami karnymi wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków
   i łamania postanowień regulaminu praktycznej nauki zawodu,
  7. otrzymania uzasadnionej oceny z praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych,
  8. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyki w terminie ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego,
  9. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 

§ 6. Prawa i obowiązki szkoły

 1. Szkoła kierująca ucznia na praktyczną naukę zawodu ma prawo i obowiązek:
 2. przedstawić program praktyki zawodowej i zajęć praktycznych oraz terminy ich odbywania
  z odpowiednim wyprzedzeniem,
 3. zapewnić nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej i zajęć praktycznych w zakresie realizacji programu praktyki i dyscypliny pracy,
 4. zapewnić ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. zaakceptować wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych.

 

§ 7. Obowiązki pracodawcy

 1. Pracodawca ma obowiązek:
 2. zapoznać praktykantów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
 3. poinstruować praktykantów o wymaganiach i oczekiwaniach zakładu pracy,
 4. zapoznać praktykantów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 5. skierować praktykantów na odpowiednie stanowiska pracy,
 6. przydzielić praktykantom zadania wynikające z programu praktyk,
 7. zagwarantować bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
 8. zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno- bytowych,
 9. kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
 10. zapoznać praktykantów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyki,
 11. zwolnić praktykanta z praktyki na prośbę dyrektora szkoły,
 12. utrzymywać stały kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego,
 13. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków lub czasu trwania praktyki,
 14. poinformować praktykanta o propozycji oceny,
 15. dokonać wpisu wraz z oceną i opinią na temat praktyki odbytej przez ucznia,
 16. przekazać praktykantowi dzienniczek praktyki wraz z wystawioną oceną, uzasadnieniem
  i opinią w terminie uzgodnionym z kierownikiem szkolenia praktycznego.

 

§ 8. Ocena praktycznej nauki zawodu

 1. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie:
  1. propozycji oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki lub zajęć praktycznych,
  2. wyników kontroli praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez kierownika szkolenia praktycznego,
  3. zapisów w dzienniczku praktyk.
 2. Uczeń może być nieklasyfikowany z praktycznej nauki zawodu w przypadku:
  1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki lub zajęć praktycznych,
  2. nieobecności w wymiarze przekraczającym 50% wymaganej frekwencji,
  3. samowolnej zmiany miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu,
  4. braku wymaganej dokumentacji praktycznej nauki zawodu.
 3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, uczeń może zrealizować praktykę zawodową
  w terminie innym, niż przewidziany harmonogramem praktyk, przy czym nie później niż do zakończenia roku szkolnego, w którym planowana była praktyka zawodowa.
 4. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktycznej nauki zawodu w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  1. złamania dyscypliny,
  2. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
  3. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych wystawionej przez opiekuna zajęć z ramienia zakładu pracy.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną lub nie został sklasyfikowany z praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych, nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej.

mLegitymacja

1. Co to jest?

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.
Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.
Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

2. Jak uzyskać?

Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z następującymi informacjami:
1. Imię.
2. Drugie imię.
3. Nazwisko.
4. PESEL.
5. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy).
6. Nr legitymacji.
7. Data ważności.
8. Data wydania wersji papierowej legitymacji.
9. Zdjęcie w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze do 5MB (identyczne jak na papierowej wersji).


3. Jak uruchomić?

 

Wykaz przedmiotów zawodowych

Przedmioty zawodowe:                                      Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym

 

Technik mechanik:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język obcy zawodowy

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej

Podstawy elektrotechniki, elektroniki,

automatyki oraz układów mechatronicznych

Przygotowanie obrabiarek skrawających do obróbki

Rysunek techniczny

Podstawy procesów produkcyjnych

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Podstawy montażu mechanicznego

Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych

obrabiarkach skrawających

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach

sterowanych numerycznie

Metrologia mechaniczna

Projektowanie wspomagane komputerowo

Podstawy obróbki ręcznej i montażu

 

Technik pojazdów samochodowych:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język obcy zawodowy

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Przepisy ruchu drogowego

Elektrotechnika i elektronika

Budowa pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

Diagnostyka mechatronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technologie napraw elementów pojazdów samochodowych

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka mechatroniczna samochodów

Naprawa mechatroniczna samochodów

Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

 

Technik mechatronik:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język obcy zawodowy

Rysunek techniczny w mechatronice

Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych

Podstawy mechatroniki

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechatronicznych

Rozruch i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Podstawy programowania urządzeń  i systemów mechatronicznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski w eksploatacji portów i terminali

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali

Podstawy organizacji portów i terminali

Prowadzenie dokumentacji w portów i terminali

Eksploatacja środków transportu

Podróżni w portach i terminalach

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Transport w portach i terminalach

Procesy magazynowe w portach i terminalach

 

Operator obrabiarek skrawających:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Technologia obróbki skrawaniem

Metrologia mechaniczna

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Zajęcia praktyczne

 

Mechanik pojazdów samochodowych:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Diagnostyka i naprawa pojazdów

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie

Przepisy ruchu drogowego

Budowa pojazdów samochodowych

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Mechatronik:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Podstawy mechatroniki

Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Rysunek techniczny

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych