ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej  na lata 2020-2021

 

 

L.p.

Zakres działalności

Osoby odpowiedzialne

Sposób realizacji

Termin

1.       

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności i powołanie zespołu ds. dostępności.

Dyrektor

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.

grudzień 2020

2.       

Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół Technicznych pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

Dokonanie analizy stanu budynków Zespołu Szkół Technicznych za pomocą ankiety pomiarowej dostępności instytucji użyteczności publicznej.

grudzień 2020

3.       

Przekazanie do publicznej wiadomości danych pracowników tworzących zespół ds. dostępności.

Koordynator ds. dostępności, administrator strony

Publikacja na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących zespołu ds. dostępności.

styczeń 2021

4.       

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Koordynator ds. dostępności,  administrator strony

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, a po zatwierdzeniu publikacja na stronie internetowej szkoły.

luty 2021

5.       

Analiza możliwości szkoły w zakresie dostępności alternatywnej.

Koordynator ds. dostępności

Ustalenie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami (np. kontakt: telefoniczny, SMS, drogą elektroniczną przez e-mail, zapewnienie wsparcie innej osoby).

marzec 2021

6.       

Sporządzenie raportu zbiorczego.

Koordynator ds. dostępności, administrator strony

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, a po zatwierdzeniu publikacja na stronie internetowej szkoły

marzec 2021

7.       

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata

2022-2023.

Koordynator ds. dostępności, administrator strony

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, a po zatwierdzeniu publikacja na stronie internetowej szkoły.

grudzień 2021

8.

Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej.

Koordynator ds. dostępności, administrator strony

Dokonywanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

9.

Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Koordynator ds. dostępności

Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

10.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej .

Koordynator ds. dostępności

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

11.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczących problemu dostępności 

na jakie napotkali podczas kontaktów

z Zespołem Szkół Technicznych.

Koordynator ds. dostępności

Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania Zespołu Szkół Technicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

 

Sporządził:

Iwona Piętka-Topolska