ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski paszport wolontariusza

REGULAMIN DĄBROWSKIEGO PASZPORTU WOLONTARIUSZA

§1

Organizator i cel przedsięwzięcia

1) Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza wraz
Dąbrowskim Zespołem Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli.
2) Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz wyłonienie młodych,
aktywnych wolontariuszy.

§2

Warunki uczestnictwa

1) Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży do 26 roku życia
mieszkających lub uczących się w Dąbrowie Górniczej.
2) Za działania wolontaryjne uznaje się dobrowolną, świadomą i bezpłatną pracę na
rzecz instytucji lub organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych wykraczającą
poza wolontariat szkolny ze szczególnym uwzględnieniem akcji miejskich,
regionalnych
i ogólnopolskich.
3) Działania wolontaryjne muszą być udokumentowane w „Dąbrowskim Paszporcie
Wolontariusza”.

§3

Organizacja i zasady uczestnictwa

1) Wolontariusz pobiera „Dąbrowski Paszport Wolontariusza” oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ze strony www.edukacja.dg.pl. lub ze stron
internetowych szkół biorących udział w projekcie.
2) Wolontariusz gromadzi wpisy w „Dąbrowskim Paszporcie Wolontariusza”
potwierdzające jego działalność wolontaryjną przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3) Udział wolontariusza w przedsięwzięciu może być cykliczny. W takim przypadku
wolontariusz gromadzi wpisy w „Dąbrowskim Paszporcie Wolontariusza” przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy począwszy od terminu zawartego w §3 pkt 7.
4) Wpisy w „Dąbrowskim Paszporcie Wolontariusza” potwierdza instytucja
odpowiedzialna za organizację danej formy wolontariatu lub osoba będąca
beneficjentem pracy wolontariusza.
5) Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu, starający się o zdobycie certyfikatu,
o którym mowa w § 3 pkt. 11 przedkładają Paszport do weryfikacji wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. Paszport może złożyć osoba, która zgromadzi
minimum 25 punktów za działania wolontaryjne ujęte w § 4.
6) Paszporty oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przedsięwzięcia
należy składać w wyznaczonych placówkach oświatowych, biorących udział

w projekcie, których lista podana zostanie na stronie internetowej
www.edukacja.dg.pl.
7) Termin złożenia „Dąbrowskiego Paszportu Wolontariusza” do weryfikacji upływa
10 czerwca danego roku.
8) Zgłaszani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
przedsięwzięcia. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyrażają rodzice/
opiekunowie prawni.
9) Zespół powołany przez dyrektora wraz z nauczycielami koordynatorami
odpowiedzialnymi za wolontariat w szkole biorącej udział w projekcie, zobowiązany
jest do weryfikacji dokumentów pod względem formalnym oraz merytorycznym.
10) Organizator przedsięwzięcia spośród zgłoszonych kandydatów wybierze najbardziej
aktywnych wolontariuszy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Listy
kandydatów przekazują organizatorom szkoły ,które biorą udział w przedsięwzięciu.
11) Wręczenie certyfikatów Dąbrowskiego Wolontariusza nastąpi podczas Dąbrowskiej
Gali Wolontariusza.
12) Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie zawartym w pkt.7 nie będą brane
pod uwagę.

§ 4
Punktacja

1) Wolontariat długoterminowy trwający przez co najmniej dwa miesiące lub cały okres
przedsięwzięcia, np. pomoc w hospicjum, w domu dziecka, w domu opieki,
w schronisku dla zwierząt, w MOPS-ie itp. – 15 punktów.
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji wolontaryjnej z własnej inicjatywy
angażującej środowisko lokalne – 8 punktów.
3) Wolontariat krótkoterminowy, akcyjny, ogólnopolski np. WOŚP, Szlachetna Paczka
itp. – 5 punktów.
4) Wolontariat krótkoterminowy, akcyjny, lokalny np. Śniadanie Metropolitalne, Graj
i Pomagaj, pomoc w dąbrowskich wydarzeniach sportowych itp.
– 2 punkty.

§ 5

Postanowienia końcowe

1) Przystąpienie do przedsięwzięcia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3) W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych decyzje podejmuje organizator
przedsięwzięcia.

 

Dąbrowski paszport wolontariusza

Dąbrowski paszport wolontariusza

Dąbrowski paszport wolontariusza

Dąbrowski paszport wolontariusza

 

pobierz regulamin paszportu