ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja dotycząca składania deklaracji do egzaminu z kwalifikacji w roku szkolnym 2017/2018

Sesja K183 CZERWIEC – LIPIEC 2018r

Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza, absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

DEKLARACJE POBIERA SIĘ I SKŁADA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Termin składania deklaracji: nieprzekraczalny termin: 18 luty 2018r

Czytaj więcej...

Wstępny harmonogram egzaminów części pisemnej w sesji styczeń/luty 2018 K181

Lp

Kwalifikacja

Data

Godzina rozpoczęcia

Czas [min]

Nazwa kwalifikacji

1

A.34

11.01.2018

12.00

60

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

2

E.3

11.01.2018

10.00

60

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

3

E.18

11.01.2018

12.00

60

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

E.19

11.01.2018

14.00

60

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5

M.12

11.01.2018

12.00

60

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

6

M.18

11.01.2018

10.00

60

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

7

M.38

11.01.2018

12.00

60

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgii oraz obróbki plastycznej metali

8

M.42

11.01.2018

14.00

60

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

9

M.44

11.01.2018

12.00

60

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Wstępny harmonogram egzaminów części praktycznej w sesji styczeń/luty 2018 K181

lp.

oznaczenie kwalifikacji

data

godziny rozpoczęcia egzaminów

czas [min]

forma

nazwa kwalifikacji

1

A.33.

10 .01.2018

-

9.00

-

-

-

-

-

180

d

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

2

A.34.

10.01.2018

-

-

-

13.00

-

-

-

180

d

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów
i ładunków w portach i terminalach

3

E.03.

22.01 – 25.01.2018

-

9.00

-

-

15.00

-

-

180

w

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

4

E.18

10.01.2018

 

9.00

-

-

-

-

 

180

d

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

5

E.19.

15.01 – 16.01.2018

8.00

 

12.00

-

 

16.00

-

180

dk

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

6

M.12

26.01.2018

-

-

-

-

-

16.00

-

120

w

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

7

M.18.

22.01 – 26.01.2018

8.00

-

12.00

-

-

16.00

-

120

w

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8

M.42.

10.01.2018

-

-

13.00

-

-

-

 

120

d

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

9

M.38

10.01.2018

-

-

13.00

-

-

-

-

180

d

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgii oraz obróbki plastycznej metali

10

M.44.

15.01.2018

8.00

-

12.00

-

-

-

-

120

dk

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Informacja o egzaminie zawodowym K181


Egzamin  zawodowy  jest  przeprowadzany  dla  uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników.
Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.
 
ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU.
Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) według zamieszczonych na stronie Internetowej komisji wzorów składają: Uczeń / słuchacz / absolwent szkoły
Zgodnie z paragrafem  4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.
Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
(dla sesji styczeń/luty K181 do 9 września 2017)
 
PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.
Zdający, który nie przystąpił do egzaminu lub jego części w wyznaczonym terminie, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub który nie uzyskał wymaganej, do zdania egzaminu, liczby punktów ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu (informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu). W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
Po upływie 5 lat, licząc od dnia:
w którym zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona lub nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.
Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Zaświadczenie o stanie zdrowia, zdający dołącza do deklaracji – w przypadku ucznia, absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;