ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Uczelnie i instytucje

Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskie, utworzony został jako Wydział Metalurgiczny w 1950 r. Wymiernym efektem rozwoju i wzrostu rangi naukowej Wydziału było uzyskanie w 1980 roku pełnych praw akademickich, to znaczy posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej metalurgia. Szybki rozwój badań w zakresie inżynierii materiałowej pozwolił na uzyskanie przez Wydział praw do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie w 1993 r.  Natomiast w 2012 r. Wydział uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynierii produkcji. Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć jest liczba publikacji, wdrożeń, patentów, pozyskiwanych grantów badawczych itp. Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali.

 

Współpraca ta przebiegała w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki.

 

Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo - laboratoryjne umożliwiają przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 9 kierunków kształcenia

  • metalurgia - (wytwarzanie i przetwórstwo metali; odlewnictwo),
  • inżynieria materiałowa,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • inżynieria biomedyczna,
  • inżynieria bezpieczeństwa,
  • fizyka techniczna,
  • inżynieria chemiczna i procesowa,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Posiadane prawa habilitowania i doktoryzowania pozwalają na prowadzenie studiów III stopnia (doktoranckich). Kształcenie na Wydziale prowadzone jest w duchu „Uniwersytetu Technicznego”, co oznacza, że studenci mają możliwość otrzymania gruntownego wykształcenia w kierunkach technicznych, ale także poszerzenia wiedzy z matematyki, fizyki, chemii, nauk o materiałach, inżynierii jakości, współczesnej elektroniki i informatyki, jak również z zakresu ekonomii, inżynierii bezpieczeństwa, zarządzania i marketingu. Studia prowadzone są w oparciu o ciągle modernizowane i dostosowane do zmieniających się wymogów rynku programy nauczania. Student ma także możliwości indywidualnego wyboru części przedmiotów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. System punktów (ECTS) przypisany poszczególnym przedmiotom zwiększa mobilność studentów i daje możliwość kontynuowania studiów na innych uczelniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co ułatwia międzynarodową wymianę młodzieży. Wydział posiada akredytację FEANI, co stwarza absolwentom możliwości ubiegania się o dyplom inżyniera europejskiego EUR ING bez konieczności jego nostryfikacji. Do końca 2016 roku na Wydziale wypromowano 5964 magistrów inżynierów i 2978 inżynierów (łącznie 8942 osób).


Studiuj z nami!


Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału: www.wip.pcz.pl
http://www.wip.pcz.pl/pl/