ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2017/2018

Termin składania wniosków mija dnia 15.09.2017r.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Dąbrowy Górniczej znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 poz. 930 z późniejszymi zmianami) tj. 514,00zł (netto).

Czytaj więcej...