ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej jedną z najlepszych szkół ponadgimnzajalnych w regionie

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej został objęty Systemem Ewaluacji Oświaty przeprowadzanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. System ten ma za zadanie obiektywną analizę i porównanie placówek oświatowych podlegających pod Śląskiego Kuratora Oświaty. Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-05-2013 - 20-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Kazimierz Horbatowski, Maria Utracka. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach oraz pełny raport można zobaczyć klikając w ten link. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Wnioski z ewaluacji:

  1. Z analizy danych oraz uzyskanych informacji od dyrektora i pedagogów wynika, że nastąpił wzrost zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, co jest skutkiem podjętych zintensyfikowanych działań naprawczych ze skutecznym wykorzystaniem wniosków z analizy zewnętrznego oceniania.
  2. Uczniowie mają szanse odnalezienia się na regionalnym i europejskim rynku pracy, czemu sprzyja wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, organizowanie praktyk w renomowanych zakładach pracy, współpraca z uczelniami, poszukiwanie atrakcyjnych miejsc odbywania praktyk zawodowych, wycieczki zawodoznawcze oraz systematyczne modernizowanie pracowni specjalistycznych.
  3. Według pracodawców uczniowie tej szkoły prezentują cenione na rynku pracy wartości: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, kulturę osobistą, zaangażowanie, ponieważ szkoła dba o spójny ich rozwój, zarówno w zakresie kształcenia umiejętności zawodowych, jak i postaw społecznych.
  4. Nauczyciele wzmacniają pożądane zachowania i eliminują zagrożenia ponieważ, jak oceniają uczniowie, rodzice i partnerzy, sami przestrzegają wypracowanych w szkole norm i głoszonych zasad, stosują system pozytywnych wzmocnień, okazują uczniom wiarę w ich możliwości uzyskiwania lepszych wyników, stwarzają szanse poprawy.
  5. Uczniowie i ich rodzice postrzegają szkołę jako bezpieczną i przyjazną, czemu sprzyja budowana przez Zespół Kierowniczy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku, potwierdzona wysokim poziomem satysfakcji uczniów z wyboru tej szkoły.
  6. Dzięki wszechobecnemu "przyzwoleniu na aktywność" uczniowie szkoły mogą realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania.
  7. Atutem szkoły jest aktywność jej uczniów. Dzięki znacznemu zaangażowaniu nauczycieli, młodzież chętnie włącza się w liczne akcje charytatywne, programy wolontariackie, olimpiady i konkursy przedmiotowe, zawodoznawcze.

 

Zobacz pełny raport